OPPIMISEN JA OPETTAJAN TYÖN TUTKIMINEN JA KEHITTÄMINEN

Oppimisen ja opettajan työn tutkiminen ja kehittäminen opintokokonaisuudessa keskeistä oli opettajan työn tutkiva kehittäminen, joka on osa ammatillisen opettajan arkea.  Tavoitteena oli tunnisaa ja arvioida oman työn tutkimisen ja kehittämisen kohteita yhdessä sidosryhmien kanssa, kehittää oppimista edistäviä ratkaisuja ja arvioida miten työelämän kehittyminen näkyy omassa toiminnassa, ammattialassa ja koulutuksen toimintaympäristössä.

Pohdintaa ja arviointi

Opintojaksoon perehtyminen kokonaisuudessaan olisi pitänyt aloittaa jo huomattavasti aiemmin kuin mitä sen tein. Oikeastaan tätä olisi pitänyt alkaa pohtia jo heti opintojen alussa ja ideoida läpi opintojen, jolloin tekeminen olisi ollut helpompaa. Kehittämishankkeen aiheen määrittely oli minulle haasteellista, sillä en toimi tällä hetkellä ammatillisena opettajana oppilaitoksessa, jossa olisi varmasti ollut luontaisia aiheita kehittämishankkeeseen.  Alkuun suunnittelin tekeväni suunnitelman omasta kehittymisestäni, mutta jotenkin se tuntui kovin laajalta ja hataralta aiheelta, joten pikkuhiljaa aihe tarkentui siihen, mitä osaamista ammatilliselta opettajalta vaaditaan. Aihe on mielestäni erittäin ajankohtainen, joten se tuntui hyvältä valinnalta.

Ammatillisen opettajakoulutuksen näkökulmasta kehittämistyön tavoitteenani oli tutustua ammatillisen opettajan työssä tarvitsemiin osa-alueisiin, joiden kautta minun olisi helpompi peilata omaa osaamistani ja lähteä kehittämään sitä edelleen.

Alunperin suunnittelin toteuttavani työn tutkimuksena, jossa olisi haastateltu muutaamaa ammatillista opettajaa ja saatu heidän näkemyksiään mukaan työhön. Käytännönsyistä tama ei kuitenkaan onnistunut, jonka jälkeen suunnittelin toteuttavani työn Webropol-kyselynä, mutta tässäkin tuli aika vastaan. Loppuen lopuksi päädyin tekemään työn kirjallisuuskatsauksena, jossa tutustuin ajankohtaisiin katsauksiin ammatillisen opettajan työstä ja siinä tarvittavista osaamisalueista. Työn toteutustapaan en ollut täysin tyytyväinen, mutta olosuhteiden pakosta se valikoitui siksi mikä se on.

Työn tavoitteena oli löytää osaamisalueita ja taitoja, joita ammatillinen opettaja työssään tarvitsee tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Työn tekeminen sinällään oli hankalaa, sillä se edellytti laajaa tutustumista erilaisiin kirjallisiin materiaaleihin (myös ei niin relevantteihin) ja työn sisältö muuttui paljon matkan varrella.

Työn aihealueen rajaaminen oli mielestäni suhteellisen onnistunut, mutta sen sijaan sisällöstä tuo historia osuus tuntui jälkikäteen aika kaukaa haetulta, enkä osannut sitä riittävästi sitoa kokonaisuuteen.  Pituutta en pyrkinyt rajaamaan millään tavoin, mutta toisaalta pyrin löytämään työhön riittävästi sisältöä. Osittain sisältö tosin tuntui jälkikäteen olevan hieman päällekkäiseltä.   Jos nyt saisin toteuttaa työn ajan kanssa uudelleen todennäköisesti toteuttaisin sen toisella tavalla haastattelemalla opettajia ja arvioimalla sen jälkeen omaa osaamistani suhteessa saatuihin tuloksiin, jolloin olisin saanut siitä vieläkin enemmän irti ja sisällöstä tulisi ehkä monipuolisempaa. Toisaalta olen tyytyväinen löytämiini monipuolisiin, ajankohtaisiin ja relevantteihin lähteisiin, joihin työ tällä kertaa perustuuu.

Sain  tehtyä työn sille asettamassani ajassa ja löysin ammatillisen opettajan osaamisalueita, joten siinä mielessä työn tavoite toteutui. Työ toi ennen kaikkea itselleni selkeyttä siitä, mitä ammatillisen opettajan työssä tänä päivänä vaaditaan ja se tavallaan kokosi yhteen aiemmin oppimaani tietoa.  Työllä on merkitystä ennen kaikkea omalle ammatilliselle kasvulleni, sillä työn kautta löysin omia vahvuuksiani ja kehittämiskohteitani.  Työ myös auttoi minua näkemään opettajan työn monipuolisuuden ja toisaalta ymmärtämään paremmin sen vastuullisuuden. Jollain tapaa työ myös vahvisti omaa motivaatiotani opettajan työtä kohtaan, sillä sen haasteellisuus ja monipuolisuus ovat nimenomaan ne asiat, mitkä  minua työssä kiehtovat!

Portfolioon toin opintokokonaisuudesta kehittämishankkeeni:

KEHITTÄMISHANKE AMMATILLISEN OPETTAJAN TYÖSSÄ TARVITTAVAT OSAAMISALUEET_V1

Mainokset